oblasť činnosti obchodného zástupcu


Preferovaný termín: oblasť činnosti obchodného zástupcu
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 25.09.2020

Legálna definícia: Obchodný zástupca je povinný v určenej územnej oblasti vyvíjať s odbornou starostlivosťou činnosť, ktorá je predmetom jeho záväzku. Ak nie je v zmluve táto územná oblasť určená, predpokladá sa, že obchodný zástupca má vyvíjať činnosť na území Slovenskej republiky.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 653
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 8Cob/84/2011 ECLI:SK:KSTN:2012:3709200350.2
Použitie v iných právnych predpisoch: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník
575/2001 Z. z. - Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
193/2020 Z. z. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne