Pokyny zastúpeného zo zmluvy o obchodnom zastúpení


Preferovaný termín: Pokyny zastúpeného zo zmluvy o obchodnom zastúpení
Alternatívne termíny: Instructions represented by the agency contract
Anweisungen, die durch den Agenturvertrag vertreten werden
Instructions représentées par le contrat d'agence
Instrucciones representadas por el contrato de la agencia.
Az ügynökségi szerződés által képviselt utasítások
Dátum poslednej zmeny: 01.04.2019

Legálna definícia: Obchodný zástupca je povinný spolupôsobiť v rámci svojho záväzku pri uskutočňovaní uzavretých obchodov podľa pokynov zastúpeného a v záujme zastúpeného, ktoré sú alebo musia byť obchodnému zástupcovi známe, najmä pri riešení nezrovnalostí, ktoré vzniknú z uzavretých obchodov.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 656
Doktrinálna definícia: Zastúpený sa zaväzuje zaplatiť obchodnému zástupcovi odplatu (províziu).
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Okresný súd Vranov n/T Spisová značka: 7Cb/2/2014 ECLI:SK:OSVT:2014:8813208268.5


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne