postúpenie pohľadávky


Preferovaný termín: postúpenie pohľadávky
Alternatívne termíny: cessio
Dátum poslednej zmeny: 01.02.2017

Legálna definícia: Pri postúpení zabezpečenej pohľadávky prechádzajú práva z ručenia na postupníka v čase, keď postúpenie oznámil ručiteľovi postupca alebo preukázal postupník.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 307 ods. 3
Doktrinálna definícia: Je zmenou záväzku týkajúcou sa subjektov. Spočíva v tom, že veriteľ postúpi (ceduje) svoju pohľadávku inej osobe, ktorá sa stáva novým veriteľom.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva, Bratislava 2010, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-345-7
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 28. januára 2009, sp. zn. 1 Cdo 76/2007
Použitie v iných právnych predpisoch: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník
40/1964 Zb. - Občiansky zákonník
466/2009 Z. z. - Zákon o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov
199/2004 Z. z. - Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov
595/2003 Z. z. - Zákon o dani z príjmov
566/2001 Z. z. - Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
483/2001 Z. z. - Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
374/2014 Z. z. - Zákon o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
233/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne