vydanie veci zo zmluvy o bankovom uložení veci


Preferovaný termín: vydanie veci zo zmluvy o bankovom uložení veci
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 28.09.2020

Legálna definícia: Uložiteľ je oprávnený kedykoľvek požiadať o vydanie uloženého predmetu alebo jeho časti a uložiť ho späť, ak zmluva medzitým nezanikla. Po vydaní predmetu uloženia až do jeho vrátenia nemá banka povinnosti ustanovené v § 701 a 702.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 703
Doktrinálna definícia: Uložiteľ je oprávnený kedykoľvek požiadať o vydanie uloženého predmetu alebo jeho častí a uložiť ho späť, ak zmluva medzitým nezanikla.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne