postup banky pri opatrovaní uloženej veci


Preferovaný termín: postup banky pri opatrovaní uloženej veci
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 28.09.2020

Legálna definícia: S prihliadnutím na povahu predmetu uloženia je banka povinná s odbornou starostlivosťou urobiť všetky úkony, ktoré sú potrebné na výkon a zachovanie práv, ktoré uložiteľovi vyplývajú z predmetu uloženia, a odovzdať mu bez zbytočného odkladu, čo prijala z uplatnenia týchto práv.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 702
Doktrinálna definícia: Banka je povinná predmet uloženia prevziať a s vynaložením odbornej starostlivosti ho chrániť pred stratou, zničením, poškodením alebo znehodnotením.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne