inominátna zmluva


Preferovaný termín: inominátna zmluva
Alternatívne termíny: nepomenovaná zmluva
Dátum poslednej zmeny: 18.11.2020

Legálna definícia: Účastníci môžu uzavrieť aj takú zmluvu, ktorá nie je upravená ako typ zmluvy. Ak však účastníci dostatočne neurčia predmet svojich záväzkov, zmluva nie je uzavretá.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 269 ods. 2
Doktrinálna definícia: Zmluva nepomenovaná (inominátna) - zmluva, ktorá nie je ako typ zmluvy upravená ani v OBZ ani v OZ; podľa ust. OBZ môžu účastníci uzavrieť i takú zmluvu. Účastníci však musia vždy dostatočne určiť predmet svojich záväzkovo právnych vzťahov. Toto ust. OBZ má kogentnú povahu. Podľa OZ môžu účastníci uzavrieť i takú zmluvu, ktorá nie je osobitne upravená. Zmluva však nesmie odporovať obsahu alebo účelu OZ.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Prešov Spisová značka: 1Cob/13/2014 ECLI:SK:KSPO:2015:8213201273.1


Poznámky: Žiadne