cenová doložka


Preferovaný termín: cenová doložka
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 21.09.2020

Legálna definícia: Ak strany dohodnú pri určení ceny, že jej výška sa má dodatočne upraviť s prihliadnutím na výrobné náklady, a ak neurčia, ktoré zložky výrobných nákladov sú rozhodné, mení sa kúpna cena v pomere k cenovým zmenám hlavných surovín potrebných na výrobu predávaného tovaru. Ak strany v zmluve neurčia, ktorý čas je rozhodujúci pre posudzovanie cenových zmien, prihliada sa na ceny v čase uzavretia zmluvy a v čase, keď mal predávajúci tovar dodať. Ak sa má dodanie tovaru uskutočniť v priebehu určitej lehoty, je rozhodný čas skutočného včasného plnenia, inak koniec tejto lehoty. Ak predávajúci je v omeškaní s dodaním tovaru a v čase skutočného dodania sú ceny pri rozhodných zložkách výrobných nákladov nižšie ako ceny v čase určenom podľa odseku 1, prihliada sa na tieto nižšie ceny. Práva a povinnosti strán z doložky zanikajú, ak oprávnená strana svoje práva neuplatní u druhej strany bez zbytočného odkladu po dodaní tovaru.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 473
Doktrinálna definícia: Spočíva v tom, že zmluvné strany sa dohodnú, že výška ceny sa dodatočne upraví s prihliadnutím na výrobné náklady. Cenová doložka môže chrániť predávajúceho, ale aj kupujúceho, ktorí majú možnosť dodatočne upraviť kúpnu cenu v závislosti od zmeny cien surovín.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva, Bratislava 2010, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-345-7


Poznámky: Žiadne