bankové dokumentárne inkaso


Preferovaný termín: bankové dokumentárne inkaso
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 21.09.2020

Legálna definícia: Zmluvou o bankovom dokumentárnom inkase sa zaväzuje banka, vydať tretej osobe dokumenty oprávňujúce nakladať s tovarom alebo iné doklady, ak sa pri ich vydaní zaplatí určitá peňažná suma alebo vykoná iný inkasný úkon.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 697
Doktrinálna definícia: Podstatou bankového dokumentárneho inkasa okrem záväzkov z bežného inkasa je záväzok banky vydať tretej osobe dokumenty oprávňujúce ju nakladať s určitým tovarom alebo iné dokumenty, ak sa pri ich vydaní zaplatí určitá peňažná suma alebo vykoná iný inkasový úkon. Používa sa v zahraničnom obchode pri importe alebo exporte v prípade, ak nie je možné alebo nie je vhodné použitie dokumentárneho akreditívu.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva, Bratislava 2010, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-345-7


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne