prevzatie/odovzdanie veci zahrnutých do predaja


Preferovaný termín: prevzatie/odovzdanie veci zahrnutých do predaja
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 28.09.2020

Legálna definícia: Ku dňu účinnosti zmluvy je povinný predávajúci odovzdať a kupujúci prevziať veci zahrnuté do predaja. O prevzatí sa spíše zápisnica podpísaná oboma stranami.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 483
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 28Cb/89/2002 ECLI:SK:KSBA:2016:1002895567.18


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne