vlastnícke právo zhotoviteľa


Preferovaný termín: vlastnícke právo zhotoviteľa
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 29.09.2020

Legálna definícia: Ak má k zhotovenej veci vlastnícke právo zhotoviteľ a záväzok vykonať dielo zanikne z dôvodu, za ktorý nezodpovedá objednávateľ, je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie ceny vecí prevzatých od neho zhotoviteľom, ktoré zhotoviteľ spracoval pri vykonaní diela alebo ktoré nemožno vrátiť. Nárok objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 543
Použitie v iných právnych predpisoch: 162/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
229/1991 Zb. - Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
212/2018 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
282/2015 Z. z. - Zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne