Právne postavenie tichého spoločníka


Preferovaný termín: Právne postavenie tichého spoločníka
Alternatívne termíny: Legal status of a silent partner
Rechtsstatus eines stillen Gesellschafters
Statut juridique d'un partenaire silencieux
Estado legal de un socio silencioso
A csendes partner jogállása
Dátum poslednej zmeny: 01.04.2019

Legálna definícia: Pokiaľ z ustanovení § 673 až 680 nevyplýva niečo iné, má tichý spoločník ohľadne svojho vkladu právne postavenie, aké má veriteľ ohľadne svojej pohľadávky, nie je však oprávnený požadovať vrátenie svojho vkladu pred zánikom zmluvy.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 681
Doktrinálna definícia: Obchodný záväzkový vzťah, ktorým sa tichý spoločník zaväzuje poskytnúť podnikateľovi určitý vklad a podieľať sa s ním na jeho podnikaní a podnikateľ sa zaväzuje na platenie časti zisku vyplývajúceho z podielu tichého spoločníka na výsledku podnikania. Tichý spoločník je povinný predmet vkladu odovzdať podnikateľovi a ak zmluva neurčuje iné, stáva sa podnikateľ s výnimkou nehnuteľných vecí, jej vlastníkom (pri nehnuteľnostiach len užívateľom). Práva a povinnosti voči tretím osobám vznikajú len podnikateľovi. Tichý spoločník ručí za záväzky podnikateľa, ak jeho meno je obsiahnuté v obchodnom mene podnikateľa, alebo ak vyhlási osobe, s ktorou rokuje podnikateľ o uzavretí zmluvy, že obaja podnikajú spoločne.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Okresný súd Žilina Spisová značka: 11Cb/126/2012 ECLI:SK:OSZA:2013:5112220090.4


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne