zánik zmluvy o tichom spoločenstve


Preferovaný termín: zánik zmluvy o tichom spoločenstve
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 29.09.2020

Legálna definícia: Účasť tichého spoločníka na podnikaní zaniká: a) uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá, b) výpoveďou, ak nebola zmluva uzavretá na dobu určitú, c) ak dosiahne podiel tichého spoločníka na strate výšku jeho vkladu, d) ukončením podnikania, na ktoré sa zmluva vzťahuje, e) vyhlásením konkurzu na majetok podnikateľa alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie tohto konkurzu pre nedostatok majetku. Ak zmluva neurčuje inú výpovednú lehotu, možno zmluvu vypovedať najneskôr šesť mesiacov pred koncom kalendárneho roka.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 679
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Žilina Spisová značka: 14Cob/148/2015 ECLI:SK:KSZA:2016:5612209431.3


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne