Právne vzťahy tichého spoločníka k tretím osobám


Preferovaný termín: Právne vzťahy tichého spoločníka k tretím osobám
Alternatívne termíny: Legal relations of the silent partner to third parties
Rechtliche Beziehungen des stillen Partners zu Dritten
Relations juridiques du partenaire silencieux avec des tiers
Relaciones jurídicas del socio silencioso a terceros
A csendes partner jogviszonyai harmadik felekkel
Dátum poslednej zmeny: 01.04.2019

Legálna definícia: (1) Práva a povinnosti voči tretím osobám z podnikania vznikajú iba podnikateľovi. (2) Tichý spoločník však ručí za záväzky podnikateľa, ak: a) jeho meno je obsiahnuté v obchodnom mene podnikateľa, alebo b) vyhlási osobe, s ktorou rokuje podnikateľ o uzavretí zmluvy, že obaja podnikajú spoločne.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 678
Doktrinálna definícia: Tichý spoločník je povinný predmet vkladu odovzdať podnikateľovi a ak zmluva neurčuje iné, stáva sa podnikateľ s výnimkou nehnuteľných vecí, jej vlastníkom (pri nehnuteľnostiach len užívateľom). Práva a povinnosti voči tretím osobám vznikajú len podnikateľovi. Tichý spoločník ručí za záväzky podnikateľa, ak jeho meno je obsiahnuté v obchodnom mene podnikateľa, alebo ak vyhlási osobe, s ktorou rokuje podnikateľ o uzavretí zmluvy, že obaja podnikajú spoločne. Obchodný záväzkový vzťah, ktorým sa tichý spoločník zaväzuje poskytnúť podnikateľovi určitý vklad a podieľať sa s ním na jeho podnikaní a podnikateľ sa zaväzuje na platenie časti zisku vyplývajúceho z podielu tichého spoločníka na výsledku podnikania. Tichý spoločník je povinný predmet vkladu odovzdať podnikateľovi a ak zmluva neurčuje iné, stáva sa podnikateľ s výnimkou nehnuteľných vecí, jej vlastníkom (pri nehnuteľnostiach len užívateľom). Práva a povinnosti voči tretím osobám vznikajú len podnikateľovi. Tichý spoločník ručí za záväzky podnikateľa, ak jeho meno je obsiahnuté v obchodnom mene podnikateľa, alebo ak vyhlási osobe, s ktorou rokuje podnikateľ o uzavretí zmluvy, že obaja podnikajú spoločne.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Žilina Spisová značka: 14Cob/148/2015 ECLI:SK:KSZA:2016:5612209431.3


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne