podiel tichého spoločníka na výsledku podnikania


Preferovaný termín: podiel tichého spoločníka na výsledku podnikania
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 28.09.2020

Doktrinálna definícia: Obchodný záväzkový vzťah, ktorým sa tichý spoločník zaväzuje poskytnúť podnikateľovi určitý vklad a podieľať sa s ním na jeho podnikaní a podnikateľ sa zaväzuje na platenie časti zisku vyplývajúceho z podielu tichého spoločníka na výsledku podnikania. Tichý spoločník je povinný predmet vkladu odovzdať podnikateľovi a ak zmluva neurčuje iné, stáva sa podnikateľ s výnimkou nehnuteľných vecí, jej vlastníkom (pri nehnuteľnostiach len užívateľom). Práva a povinnosti voči tretím osobám vznikajú len podnikateľovi. Tichý spoločník ručí za záväzky podnikateľa, ak jeho meno je obsiahnuté v obchodnom mene podnikateľa, alebo ak vyhlási osobe, s ktorou rokuje podnikateľ o uzavretí zmluvy, že obaja podnikajú spoločne.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Nitra Spisová značka: 26Cob/6/2016 ECLI:SK:KSNR:2017:4112215498.1


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne