vklad tichého spoločníka


Preferovaný termín: vklad tichého spoločníka
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 28.09.2020

Doktrinálna definícia: Súhrn peňažných prostriedkov a iných peniazmi oceniteľných hodnôt, ktoré sa spoločník zaväzuje vložiť do spoločnosti a podieľať sa ním na výsledku podnikania spoločnosti. Tichý spoločník je povinný predmet vkladu odovzdať podnikateľovi a ak zmluva neurčuje iné, stáva sa podnikateľ s výnimkou nehnuteľných vecí, jej vlastníkom (pri nehnuteľnostiach len užívateľom). Práva a povinnosti voči tretím osobám vznikajú len podnikateľovi. Tichý spoločník ručí za záväzky podnikateľa, ak jeho meno je obsiahnuté v obchodnom mene podnikateľa, alebo ak vyhlási osobe, s ktorou rokuje podnikateľ o uzavretí zmluvy, že obaja podnikajú spoločne.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Okresný súd Žilina Spisová značka: 11Cb/126/2012 ECLI:SK:OSZA:2013:5112220090.4 Krajský súd Žilina Spisová značka: 14Cob/148/2015 ECLI:SK:KSZA:2016:5612209431.3


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne