vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej


Preferovaný termín: vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 28.09.2020

Legálna definícia: Ak zhotoviteľ zhotovuje vec u objednávateľa, na jeho pozemku alebo na pozemku, ktorý objednávateľ obstaral, objednávateľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci a je jej vlastníkom, ak zmluva neurčuje niečo iné. V prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje odsek 1, znáša zhotoviteľ nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci a je jej vlastníkom. Pre určenie prechodu nebezpečenstva škody na zhotovovanej veci zo zhotoviteľa na objednávateľa sa použijú obdobne ustanovenia o prechode nebezpečenstva škody na tovare z predávajúceho na kupujúceho.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 542
Doktrinálna definícia: Subjektívne právo vlastníka veci, ktoré mu dáva oprávnenia vec užívať a požívať, vec držať a s vecou nakladať. Subjektívne vlastnícke právo priznáva vlastníkovi objektívne vlastnícke právo, ktoré upravuje vlastnícke vzťahy v určitej spoločnosti. Vlastnícke právo musí rešpektovať každý a nesmie do výkonu vlastníckeho práva zasiahnuť, pokiaľ na to nie je oprávnený na základe dohody uzavretej s vlastníkom alebo na základe zákonného splnomocnenia.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 16Co/396/2012 ECLI:SK:KSBB:2012:6912210242.1
Použitie v iných právnych predpisoch: 229/1991 Zb. - Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
162/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne