Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej


Preferovaný termín: Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej
Alternatívne termíny: Proprietary right and the risk of damage to it
Eigentumsrecht und die Gefahr von Schäden daran
Droit de propriété et risque de dommage
Derecho de propiedad y riesgo de daño.
Tulajdonjog és annak károsodásának kockázata
Dátum poslednej zmeny: 26.03.2019

Legálna definícia: (1) Ak zhotoviteľ zhotovuje vec u objednávateľa, na jeho pozemku alebo na pozemku, ktorý objednávateľ obstaral, objednávateľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci a je jej vlastníkom, ak zmluva neurčuje niečo iné. (2) V prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje odsek 1, znáša zhotoviteľ nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci a je jej vlastníkom. Pre určenie prechodu nebezpečenstva škody na zhotovovanej veci zo zhotoviteľa na objednávateľa sa použijú obdobne ustanovenia o prechode nebezpečenstva škody na tovare z predávajúceho na kupujúceho. (3) Na zhotoviteľa neprechádza nebezpečenstvo škody na veci, ktorá je predmetom údržby, opravy alebo úpravy, ani vlastnícke právo k nej.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 542
Doktrinálna definícia: Subjektívne právo vlastníka veci, ktoré mu dáva oprávnenia vec užívať a požívať, vec držať a s vecou nakladať. Subjektívne vlastnícke právo priznáva vlastníkovi objektívne vlastnícke právo, ktoré upravuje vlastnícke vzťahy v určitej spoločnosti. Vlastnícke právo musí rešpektovať každý a nesmie do výkonu vlastníckeho práva zasiahnuť, pokiaľ na to nie je oprávnený na základe dohody uzavretej s vlastníkom alebo na základe zákonného splnomocnenia.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 16Co/396/2012 ECLI:SK:KSBB:2012:6912210242.1


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne