omeškanie s plnením peňažného záväzku


Preferovaný termín: omeškanie s plnením peňažného záväzku
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 29.09.2020

Doktrinálna definícia: Náhrada škody spôsobená omeškaním so splnením peňažného záväzku, Úroky z omeškania. Náhrada, ktorá prislúcha veriteľovi, len pokiaľ táto škoda nie je krytá úrokmi z omeškania. Za úroky sa v tomto prípade považujú len tie úroky, ktoré veriteľ skutočne prijal od dlžníka a ktoré sú dôsledkom porušenia tej istej povinnosti ako spôsobená škoda.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Okresný súd Dunajská Streda Spisová značka: 11Cb/63/2010 ECLI:SK:OSDS:2016:2210202265.9


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne