úroky z omeškania


Preferovaný termín: úroky z omeškania
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 29.09.2020

Legálna definícia: Ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, vzniká veriteľovi, ktorý si splnil svoje zákonné a zmluvné povinnosti, právo požadovať z nezaplatenej sumy úroky z omeškania vo výške dohodnutej v zmluve, a to bez potreby osobitného upozornenia. Ak výška úrokov z omeškania nebola dohodnutá, dlžník je povinný platiť úroky z omeškania v sadzbe, ktorú ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením. Ak záväzok vznikol zo spotrebiteľskej zmluvy a dlžníkom je spotrebiteľ, možno dohodnúť úroky z omeškania najviac do výšky ustanovenej podľa predpisov občianskeho práva.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 369
Doktrinálna definícia: Peňažná suma, ktorú je povinný platiť dlžník, ak je v omeškaní so splnením záväzku peňažného alebo jeho časti.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Okresný súd Vranov n/T Spisová značka: 13C/68/2015 ECLI:SK:OSVT:2015:8815200944.1


Poznámky: Žiadne