Spôsob zariaďovania dohodnutej činnosti mandatárom


Preferovaný termín: Spôsob zariaďovania dohodnutej činnosti mandatárom
Alternatívne termíny: Method of arranging the agreed activity by the mandator
Methode zur Organisation der vereinbarten Tätigkeit durch den Auftraggeber
Mode d'organisation de l'activité convenue par le mandant
Método de organización de la actividad acordada por el mandador
Módszer a megbízott által elfogadott tevékenység megszervezésére
Dátum poslednej zmeny: 01.04.2019

Legálna definícia: § 567 (1) Mandatár je povinný postupovať pri zariaďovaní záležitosti s odbornou starostlivosťou. (2) Činnosť, na ktorú sa mandatár zaviazal, je povinný uskutočňovať podľa pokynov mandanta a v súlade s jeho záujmami, ktoré mandatár pozná alebo musí poznať. Mandatár je povinný oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri zariaďovaní záležitosti a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov mandanta. (3) Od pokynov mandanta sa môže mandatár odchýliť, len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme mandanta a mandatár nemôže včas dostať jeho súhlas. Ani v týchto prípadoch sa však mandatár nesmie od pokynov odchýliť, ak to zakazuje zmluva alebo mandant. § 568 (1) Mandatár je povinný zariadiť záležitosť osobne, len ak to určuje zmluva. Ak túto povinnosť poruší, zodpovedá za škodu tým spôsobenú mandantovi. (2) Mandant je povinný odovzdať včas mandatárovi veci a informácie, ktoré sú potrebné na zariadenie záležitosti, pokiaľ z ich povahy nevyplýva, že ich má obstarať mandatár. (3) Ak zariadenie záležitosti vyžaduje uskutočnenie právnych úkonov v mene mandanta, je mandant povinný vystaviť včas mandatárovi písomne potrebné plnomocenstvo. (4) Ak plnomocenstvo nie je obsiahnuté v zmluve, nenahrádza ho prevzatie zmluvného záväzku mandatárom konať v mene mandanta, a to ani v prípade, že osoba, s ktorou mandatár rokuje, o tomto záväzku vie.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 567
Doktrinálna definícia: Na uskutočnenie určitých právnych úkonov v mene mandanta sa vyžaduje predložiť písomné plnomocenstvo. Plnomocenstvo nemôže nahrádzať samo prevzatie záväzku v zmluve, a to ani v prípade, ak osoba, s ktorou mandatár robí úkony, je o tomto záväzku informovaná.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Žilina Spisová značka: 13Cob/98/2015 ECLI:SK:KSZA:2015:5113207737.1


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne