Zmluva o bežnom účte


Preferovaný termín: Zmluva o bežnom účte
Alternatívne termíny: Current Account Agreement
Kontokorrentvereinbarung
Contrat de compte courant
Acuerdo de cuenta corriente
A folyószámla-megállapodás
Dátum poslednej zmeny: 27.03.2019

Legálna definícia: Zmluvou o bežnom účte sa zaväzuje banka zriadiť od určitej doby na určitú menu bežný účet pre jeho majiteľa. Na uzavretie zmluvy sa vyžaduje písomná forma. Banka je povinná prijímať na bežný účet v mene, na ktorú znie, peňažné vklady alebo platby uskutočnené v prospech majiteľa účtu a z peňažných prostriedkov na bežnom účte podľa písomného príkazu majiteľa účtu alebo pri splnení podmienok určených v zmluve vyplatiť mu požadovanú sumu alebo uskutočniť v jeho mene platby ním určeným osobám. Banka je povinná prijímať platby na bežný účet, vykonávať platby z bežného účtu a vykonávať zúčtovanie uskutočnených platieb v súlade so zmluvou o bežnom účte a v lehotách a za ďalších zákonom ustanovených podmienok pre poskytovanie platobných služieb.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 708
Doktrinálna definícia: Je typickou bankovou zmluvou, ide o absolútny obchod [§ 261 ods. 2 písm. d)], pričom zákonná úprava okrem základného ustanovenia (§ 692) a ustanovenia § 711 má dispozitívnu povahu.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva, Bratislava 2010, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-345-7
Rozhodnutie súdu SK: Okresný súd Ružomberok Spisová značka: 3C/232/2015 ECLI:SK:OSRK:2016:5915206337.1 Krajský súd Žilina Spisová značka: 11Co/368/2015 ECLI:SK:KSZA:2015:5111201233.3 Okresný súd Bratislava II Spisová značka: 51C/154/2014 ECLI:SK:OSBA2:2015:1214214792.5
Použitie v iných právnych predpisoch: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník
186/2009 Z. z. - Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
492/2009 Z. z. - Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
43/2004 Z. z. - Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
650/2004 Z. z. - Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:

Všeobecnejšie koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne