veci potrebné pri vybavovaní mandátnej činnosti


Preferovaný termín: veci potrebné pri vybavovaní mandátnej činnosti
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 28.09.2020

Legálna definícia: Mandatár je povinný odovzdať bez zbytočného odkladu mandantovi veci, ktoré za neho prevzal pri vybavovaní záležitosti. Mandatár zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od mandanta na zariadenie záležitosti a na veciach prevzatých pri jej zariaďovaní od tretích osôb, ibaže túto škodu nemohol odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 569
Doktrinálna definícia: Na uskutočnenie určitých právnych úkonov v mene mandanta sa vyžaduje predložiť písomné plnomocenstvo. Plnomocenstvo nemôže nahrádzať samo prevzatie záväzku v zmluve, a to ani v prípade, ak osoba, s ktorou mandatár robí úkony, je o tomto záväzku informovaná. Mandatár zodpovedá za škody na veciach prevzatých od mandanta, potrebných na vybavovanie dohodnutých záležitostí.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Žilina Spisová značka: 13Cob/98/2015 ECLI:SK:KSZA:2015:5113207737.1


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne