Súčinnosť mandanta pri zariaďovaní dohodnutej činnosti


Preferovaný termín: Súčinnosť mandanta pri zariaďovaní dohodnutej činnosti
Alternatívne termíny: Mandator's synergy in arranging the agreed activity
Die Synergie des Mandanten bei der Organisation der vereinbarten Aktivität
Synergie du mandant dans l'organisation de l'activité convenue
Sinergia del mandador en la organización de la actividad acordada.
A megbízó szinergiája a megállapodás szerinti tevékenység megszervezésében
Dátum poslednej zmeny: 01.04.2019

Legálna definícia: (2) Mandant je povinný odovzdať včas mandatárovi veci a informácie, ktoré sú potrebné na zariadenie záležitosti, pokiaľ z ich povahy nevyplýva, že ich má obstarať mandatár. (3) Ak zariadenie záležitosti vyžaduje uskutočnenie právnych úkonov v mene mandanta, je mandant povinný vystaviť včas mandatárovi písomne potrebné plnomocenstvo. (4) Ak plnomocenstvo nie je obsiahnuté v zmluve, nenahrádza ho prevzatie zmluvného záväzku mandatárom konať v mene mandanta, a to ani v prípade, že osoba, s ktorou mandatár rokuje, o tomto záväzku vie.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 568 ods. 2
Doktrinálna definícia: Obchodný záväzkový vzťah, ktorým sa mandatár zaväzuje pre mandanta vykonať dohodnuté obchodné úkony alebo určitú inú činnosť uskutočnením právnych úkonov v mene mandanta a na jeho účet a mandant sa zaväzuje zaplatiť mu za to dohodnutú odplatu.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Prešov Spisová značka: 5Cob/3/2015 ECLI:SK:KSPO:2016:8313214264.1


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne