zmluva o preprave vecí


Preferovaný termín: zmluva o preprave vecí
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 28.09.2020

Legálna definícia: Zmluvou o preprave veci sa dopravca zaväzuje odosielateľovi, že prepraví vec (zásielku) z určitého miesta (miesto odoslania) do určitého iného miesta (miesto určenia), a odosielateľ sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu (prepravné).
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 610
Doktrinálna definícia: Obchodný záväzkový vzťah, ktorým sa dopravca zaväzuje odosielateľovi, že prepraví vec (zásielku) z určitého miesta (miesta odoslania) do určitého iného miesta (miesta určenia) a odosielateľ sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu - prepravné (OBZ).
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne