Zmluva o preprave vecí


Preferovaný termín: Zmluva o preprave vecí
Alternatívne termíny: Goods Transport Contract
Warentransportvertrag
Contrat de transport de marchandises
Contrato de transporte de mercancías
Árufuvarozási szerződés
Dátum poslednej zmeny: 02.04.2019

Legálna definícia: § 610 Zmluvou o preprave veci sa dopravca zaväzuje odosielateľovi, že prepraví vec (zásielku) z určitého miesta (miesto odoslania) do určitého iného miesta (miesto určenia), a odosielateľ sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu (prepravné). § 611 (1) Dopravca je oprávnený požadovať, aby mu odosielateľ potvrdil požadovanú prepravu v prepravnom doklade, a odosielateľ je oprávnený požadovať, aby mu dopravca písomne potvrdil prevzatie zásielky. (2) Ak sú na vykonanie prepravy potrebné osobitné listiny, je odosielateľ povinný odovzdať ich dopravcovi najneskôr pri odovzdaní zásielky na prepravu. Odosielateľ zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi neodovzdaním týchto listín alebo ich nesprávnosťou. (3) Ak nevyplýva zo zmluvy niečo iné, zmluva zaniká, ak odosielateľ nepožiadal dopravcu o prevzatie zásielky v čase určenom v zmluve, inak do šiestich mesiacov od uzavretia zmluvy.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 610
Doktrinálna definícia: Obchodný záväzkový vzťah, ktorým sa dopravca zaväzuje odosielateľovi, že prepraví vec (zásielku) z určitého miesta (miesta odoslania) do určitého iného miesta (miesta určenia) a odosielateľ sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu - prepravné (OBZ).
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne