Zodpovednosť za vady diela


Preferovaný termín: Zodpovednosť za vady diela
Alternatívne termíny: Responsibility for defects of the work
Verantwortung für Mängel der Arbeit
Responsabilité pour les défauts du travail
Responsabilidad por defectos del trabajo.
Felelősség a munka hibáiról
Dátum poslednej zmeny: 26.04.2019

Legálna definícia: (1) Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve. (2) Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania (§ 554); ak však nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa neskôr, je rozhodujúci čas tohto prechodu. Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky. (3) Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela vzniknuté po čase uvedenom v odseku 2, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. (4) Ak spočíva dielo v zhotovení veci, platia obdobne ustanovenia § 420 až 422 a § 426.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 560
Doktrinálna definícia: Zodpovednosť predávajúceho za vady dodaného tovaru t. j., že tovar nezodpovedá ,množstvu, akosti a vyhotoveniu, ktoré je predávajúci povinný dodať. V OBZ je upravená zodpovednosť za vady pri jednotlivých zmluvných typoch, najpodrobnejšie pri kúpnej zmluve a zmluve o dielo.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Okresný súd Piešťany Spisová značka: 6C/126/2008 ECLI:SK:OSPN:2015:2508899529.13
Použitie v iných právnych predpisoch: 185/2015 Z. z. - Autorský zákon


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne