Spôsob vykonávania diela


Preferovaný termín: Spôsob vykonávania diela
Alternatívne termíny: Method of performance of the work
Art der Ausführung der Arbeit
Méthode d'exécution du travail
Método de realización del trabajo
A munka végrehajtásának módja
Dátum poslednej zmeny: 02.04.2019

Legálna definícia: Spôsob vykonávania diela je upravený v 6. Oddiele IX. Dielu II. hlavy III. časti Obchodného zákonníka.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník TRETIA ČASŤ Hlava II Diel IX Oddiel 6
Doktrinálna definícia: Dielom sa rozumie zhotovenie určitej veci, pokiaľ nespadá pod kúpnu zmluvu, montáž určitej veci, jej údržba, vykonanie dohodnutej opravy alebo úpravy určitej veci alebo hmotne zachytený výsledok inej činnosti. Dielom sa rozumie vždy zhotovenie, montáž, údržba, oprava alebo úprava stavby alebo jej časti. Cena musí byť v zmluve dohodnutá alebo v nej musí byť aspoň určený spôsob jej určenia, ibaže strany v zmluve prejavia vôľu uzavrieť zmluvu aj bez tohto určenia.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Okresný súd Žilina Spisová značka: 10Cb/193/2010 ECLI:SK:OSZA:2015:5110205019.13


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne