cena za dielo


Preferovaný termín: cena za dielo
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 09.10.2020

Legálna definícia: Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi zaplatiť cenu dohodnutú v zmluve alebo určenú spôsobom určeným v zmluve. Ak nie je cena takto dohodnutá alebo určiteľná a zmluva je napriek tomu platná (§ 536 ods. 3), je objednávateľ povinný zaplatiť cenu, ktorá sa obvykle platí za porovnateľné dielo v čase uzavretia zmluvy za obdobných obchodných podmienok. Dojednanie a poskytnutie preddavkov na cenu za dielo sa nedotýka účinkov podľa § 548 a 549.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 546
Doktrinálna definícia: Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zhotoviteľovi zaplatiť cenu za jeho vykonanie.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Prešov Spisová značka: 1Cob/36/2013 ECLI:SK:KSPO:2014:8112201183.1 Krajský súd Bratislava Spisová značka: 9Co/278/2012 ECLI:SK:KSBA:2013:1408202650.1
Použitie v iných právnych predpisoch: 401/1998 Z. z. - Zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne