zodpovednosť za škodu spôsobenú na veciach určených na vykonanie diela


Preferovaný termín: zodpovednosť za škodu spôsobenú na veciach určených na vykonanie diela
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 26.11.2020

Legálna definícia: Objednávateľ znáša nebezpečenstvo škody na veciach, ktoré obstaral na vykonanie diela, a zostáva ich vlastníkom až do doby, keď sa spracovaním stanú súčasťou predmetu diela. Za vec prevzatú od objednávateľa do opatrovania za účelom jej spracovania pri vykonávaní diela alebo za účelom jej opravy alebo úpravy zodpovedá zhotoviteľ ako skladovateľ.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 540 ods. 1


Poznámky: Žiadne