zmluva o uložení veci


Preferovaný termín: zmluva o uložení veci
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 01.02.2017

Legálna definícia: Zmluvou o uložení sa zaväzuje opatrovateľ, že bude pre uložiteľa dočasne bezplatne opatrovať vec, ktorú má u seba v súvislosti s obchodným stykom s uložiteľom. Ak v zmluve nie je uvedené, či sa vec má opatrovať za odplatu alebo bezplatne, a opatrovanie veci nie je predmetom podnikania opatrovateľa, platí, že strany uzavreli zmluvu o uložení veci.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 516
Doktrinálna definícia: Je reálna, bezodplatná, obojstranne zaväzujúca (synalagmatická) dohoda, ktorou sa opatrovateľ zaväzuje, že bude pre uložiteľa dočasne a bezplatne opatrovať vec. ktorú má u seba v súvislosti s obchodným stykom s uložiteľom.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva, Bratislava 2010, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-345-7
Použitie v iných právnych predpisoch: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník
36/2013 Z. z. - Zákon o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní rozpočtovej zodpovednosti v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
171/2014 Z. z. - Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach urovnania
131/2010 Z. z. - Zákon o pohrebníctve


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne