zmluva o nájme dopravného prostriedku


Preferovaný termín: zmluva o nájme dopravného prostriedku
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 28.09.2020

Legálna definícia: Zmluvou o nájme dopravného prostriedku sa prenajímateľ zaväzuje prenechať nájomcovi dopravný prostriedok na dočasné užívanie a nájomca sa zaväzuje zaplatiť odplatu. Zmluva vyžaduje písomnú formu.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 630
Doktrinálna definícia: Obchodný záväzkový vzťah, ktorým sa prenajímateľ zaväzuje prenechať nájomcovi dopravný prostriedok na dočasné užívanie a nájomca sa zaväzuje zaplatiť odplatu (nájomné). Vyžaduje sa písomná forma.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Okresný súd Košice I Spisová značka: 24C/63/2012 ECLI:SK:OSKE1:2013:7112208417.1 Krajský súd Bratislava Spisová značka: 2Cob/131/2015 ECLI:SK:KSBA:2016:1112217168.1


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne