Licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva


Preferovaný termín: Licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva
Alternatívne termíny: Industrial Property License Agreement
Lizenzvertrag für gewerbliches Eigentum
Contrat de licence de propriété industrielle
Acuerdo de licencia de propiedad industrial
Ipari tulajdon licencszerződés
Dátum poslednej zmeny: 03.04.2019

Legálna definícia: § 508 (1) Licenčnou zmluvou na predmety priemyselného vlastníctva oprávňuje poskytovateľ nadobúdateľa v dojednanom rozsahu a na dojednanom území na výkon práv z priemyselného vlastníctva (ďalej len „právo“) a nadobúdateľ sa zaväzuje na poskytovanie určitej odplaty alebo inej majetkovej hodnoty. (2) Zmluva vyžaduje písomnú formu. § 509 (1) Ak tak ustanovuje osobitný predpis, vyžaduje sa na výkon práva poskytnutého na základe zmluvy zápis do príslušného registra týchto práv. (2) Ak trvanie práva závisí od jeho výkonu, je nadobúdateľ na tento výkon povinný.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 508
Doktrinálna definícia: Obchodný záväzkový vzťah, prostredníctvom ktorého poskytovateľ (nositeľ licencie) oprávňuje nadobúdateľa v dojednanom rozsahu a na dojednanom území na výkon práv z priemysleného vlastníctva a nadobúdateľ sa zaväzuje na poskytovanie určitej odplaty alebo inej majetkovej hodnoty.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Judikát SK: Najvyšší súd Slovenskej republiky 6 Obdo 21/2008
Použitie v iných právnych predpisoch: 1/2008 Z. z. - Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
279/2018 Z. z. - Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 1/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
278/2018 Z. z. - Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 223/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon)
223/2002 Z. z. - Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon)


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne