licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva


Preferovaný termín: licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 25.09.2020

Legálna definícia: Licenčnou zmluvou na predmety priemyselného vlastníctva oprávňuje poskytovateľ nadobúdateľa v dojednanom rozsahu a na dojednanom území na výkon práv z priemyselného vlastníctva (ďalej len „právo“) a nadobúdateľ sa zaväzuje na poskytovanie určitej odplaty alebo inej majetkovej hodnoty.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 508
Doktrinálna definícia: Obchodný záväzkový vzťah, prostredníctvom ktorého poskytovateľ (nositeľ licencie) oprávňuje nadobúdateľa v dojednanom rozsahu a na dojednanom území na výkon práv z priemysleného vlastníctva a nadobúdateľ sa zaväzuje na poskytovanie určitej odplaty alebo inej majetkovej hodnoty.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Judikát SK: Najvyšší súd Slovenskej republiky 6 Obdo 21/2008
Použitie v iných právnych predpisoch: 1/2008 Z. z. - Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
279/2018 Z. z. - Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 1/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
278/2018 Z. z. - Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 223/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon)
223/2002 Z. z. - Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon)


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne