zmluva o tichom spoločenstve


Preferovaný termín: zmluva o tichom spoločenstve
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 28.09.2020

Legálna definícia: Zmluvou o tichom spoločenstve sa zaväzuje tichý spoločník poskytnúť podnikateľovi určitý vklad a podieľať sa ním na jeho podnikaní a podnikateľ sa zaväzuje na platenie časti zisku vyplývajúcej z podielu tichého spoločníka na výsledku podnikania. Zmluva vyžaduje písomnú formu.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 673
Doktrinálna definícia: Obchodný záväzkový vzťah, ktorým sa tichý spoločník zaväzuje poskytnúť podnikateľovi určitý vklad a podieľať sa s ním na jeho podnikaní a podnikateľ sa zaväzuje na platenie časti zisku vyplývajúceho z podielu tichého spoločníka na výsledku podnikania.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Žilina Spisová značka: 14Cob/148/2015 ECLI:SK:KSZA:2016:5612209431.3 Okresný súd Košice I Spisová značka: 24C/114/2010 ECLI:SK:OSKE1:2014:7110211587.1 Okresný súd Žilina Spisová značka: 11Cb/126/2012 ECLI:SK:OSZA:2013:5112220090.4
Použitie v iných právnych predpisoch: 97/2013 Z. z. - Zákon o pozemkových spoločenstvách
330/1991 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
528/2008 Z. z. - Zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva


Príbuzné koncepty:

Všeobecnejšie koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne