Zmluva o skladovaní


Preferovaný termín: Zmluva o skladovaní
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 26.10.2018

Legálna definícia: (1) Zmluvou o skladovaní sa skladovateľ zaväzuje prevziať vec, aby ju uložil a opatroval, a ukladateľ sa zaväzuje zaplatiť mu za to odplatu (skladné). (2) Ak v zmluve nie je uvedené, či sa má vec opatrovať za odplatu alebo bezplatne, a opatrovanie veci je predmetom podnikania skladovateľa, platí, že strany uzavreli zmluvu o skladovaní.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 527
Doktrinálna definícia: Obchodný záväzkový vzťah, ktorým sa skladovateľ zaväzuje prevziať vec, aby ju uložil a opatroval, a ukladateľ sa zaväzuje zaplatiť mu za to odplatu (skladné).
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Judikát SK: NS SR 4 Obo 192/2007
Rozhodnutie súdu SK: Okresný súd Bratislava II Spisová značka: 42Cb/4/2010 JUDr. Marta Šašinková


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne