Zmluva o otvorení akreditívu


Preferovaný termín: Zmluva o otvorení akreditívu
Alternatívne termíny: Letter of credit agreement
Akkreditivvertrag
Contrat de lettre de crédit
Carta de acuerdo de crédito
Hitelmegállapodás
Dátum poslednej zmeny: 27.03.2019

Legálna definícia: (1) Zmluvou o otvorení akreditívu sa zaväzuje banka príkazcovi, že na základe jeho žiadosti poskytne určitej osobe (oprávnenému) na účet príkazcu určité plnenie, ak oprávnený splní do určitej doby určené podmienky, a príkazca sa zaväzuje zaplatiť banke odplatu. (2) Zmluva vyžaduje písomnú formu.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 682
Doktrinálna definícia: Obchodný záväzkový vzťah, ktorým sa banka zaväzuje príkazcovi, že na základe jeho žiadosti poskytne určitej osobe (oprávnenému) na účet príkazcu určité plnenie, ak oprávnený splní do určitej doby určené podmienky, a príkazca sa zaväzuje zaplatiť banke odplatu.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 43CoKR/14/2012 ECLI:SK:KSBB:2013:6110216718.1


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne