zmluva o bankovom uložení veci


Preferovaný termín: zmluva o bankovom uložení veci
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 28.09.2020

Legálna definícia: Zmluvou o bankovom uložení veci sa zaväzuje banka prevziať určité veci okrem cenných papierov (predmet uloženia), aby ich uložila a spravovala, a uložiteľ sa zaväzuje platiť za to odplatu.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 700
Doktrinálna definícia: Obchodný záväzkový vzťah , ktorým sa banka zaväzuje prevziať určité veci, ktoré sú predmetom uloženia (okrem cenných papierov), aby ich uložila a spravovala a uložiteľ sa zaväzuje platiť za to odplatu.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Judikát SK: Uznesenie Ústavného súdu SR 1 Obo 19/2008 z 29. apríla 2009 IV. ÚS 242/09-7
Rozhodnutie súdu SK: Okresný súd Ružomberok Spisová značka: 3C/232/2015 ECLI:SK:OSRK:2016:5915206337.1
Použitie v iných právnych predpisoch: 276/2009 Z. z. - Zákon o opatreniach na zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy na bankový sektor a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne