veci určené na vykonanie diela


Preferovaný termín: veci určené na vykonanie diela
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 28.09.2020

Legálna definícia: Veci, ktoré má objednávateľ podľa zmluvy obstarať na vykonanie diela, je povinný odovzdať zhotoviteľovi v čase určenom v zmluve, inak bez zbytočného odkladu po uzavretí zmluvy. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že o cenu týchto vecí sa neznižuje cena za vykonanie diela.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 539
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/69/2017 ECLI:SK:KSKE:2017:7616210096.1 Krajský súd Prešov Spisová značka: 4Cob/73/2014 ECLI:SK:KSPO:2015:8310204097.1 Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 41Cob/199/2016 ECLI:SK:KSBB:2016:6114224363.1


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne