Veci určené na vykonanie diela


Preferovaný termín: Veci určené na vykonanie diela
Alternatívne termíny: Things to do
Dinge zu tun
Choses à faire
Cosas que hacer
Dolgok
Dátum poslednej zmeny: 25.03.2019

Legálna definícia: § 539 (1) Veci, ktoré má objednávateľ podľa zmluvy obstarať na vykonanie diela, je povinný odovzdať zhotoviteľovi v čase určenom v zmluve, inak bez zbytočného odkladu po uzavretí zmluvy. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že o cenu týchto vecí sa neznižuje cena za vykonanie diela. (2) Ak veci neobstará objednávateľ včas, môže mu na to zhotoviteľ poskytnúť primeranú lehotu a po jej márnom uplynutí môže sám po predchádzajúcom upozornení obstarať veci na účet objednávateľa. Objednávateľ je povinný uhradiť ich cenu a účelné náklady s tým spojené bez zbytočného odkladu po tom, čo ho o to zhotoviteľ požiada. (3) Veci, ktoré sú potrebné na vykonanie diela a na ktorých obstaranie nie je podľa zmluvy zaviazaný objednávateľ, je povinný obstarať zhotoviteľ. § 540 (1) Objednávateľ znáša nebezpečenstvo škody na veciach, ktoré obstaral na vykonanie diela, a zostáva ich vlastníkom až do doby, keď sa spracovaním stanú súčasťou predmetu diela. (2) Za vec prevzatú od objednávateľa do opatrovania za účelom jej spracovania pri vykonávaní diela alebo za účelom jej opravy alebo úpravy zodpovedá zhotoviteľ ako skladovateľ. (3) Po dokončení diela alebo po zániku záväzku dielo vykonať je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť objednávateľovi veci od neho prevzaté, ktoré sa nespracovali pri vykonávaní diela. § 541 Ohľadne vecí, ktoré zhotoviteľ obstaral na vykonanie diela, má postavenie predávajúceho, pokiaľ z ustanovení upravujúcich zmluvu o dielo nevyplýva niečo iné. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že kúpna cena týchto vecí je zahrnutá v cene za vykonanie diela.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 539
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/69/2017 ECLI:SK:KSKE:2017:7616210096.1 Krajský súd Prešov Spisová značka: 4Cob/73/2014 ECLI:SK:KSPO:2015:8310204097.1 Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 41Cob/199/2016 ECLI:SK:KSBB:2016:6114224363.1


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne