vykonanie diela


Preferovaný termín: vykonanie diela
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 26.11.2020

Legálna definícia: Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase, inak v čase primeranom s prihliadnutím na povahu diela. Ak zo zmluvy alebo z povahy diela nevyplýva niečo iné, môže zhotoviteľ vykonať dielo ešte pred dojednaným časom. Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 537
Doktrinálna definícia: Dielom sa vždy rozumie zhotovenie, montáž, údržba, oprava alebo úprava stavby alebo jej časti. Ako odplatná zmluva musí vždy obsahovať cenu za vykonanie diela, pričom cena má byť v nej dohodnutá, alebo aspoň musí byť stanovený spôsob jej určenia, ibaže strany prejavia v zmluve vôlu uzavrieť zmluvu aj bez tohto určenia.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 41Cob/199/2016 ECLI:SK:KSBB:2016:6114224363.1 Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/69/2017 ECLI:SK:KSKE:2017:7616210096.1 Krajský súd Prešov Spisová značka: 4Cob/73/2014 ECLI:SK:KSPO:2015:8310204097.1 Krajský súd Košice Spisová značka: 2Cob/118/2017 ECLI:SK:KSKE:2018:7207224747.2
Použitie v iných právnych predpisoch: 185/2015 Z. z. - Autorský zákon


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne