bezdôvodné obohatenie


Preferovaný termín: bezdôvodné obohatenie
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 02.11.2020

Doktrinálna definícia: Je samostatným právnym dôvodom vzniku osobitného záväzkového právneho vzťahu. Ide o záväzkový vzťah, ktorý nevzniká len na základe zmluvy, ale aj mimozmluvne. Tento inštitút je konkrétnym vyjadrením zásady, že nikto sa nemá obohacovať na ujmu iného.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva, Bratislava 2010, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-345-7
Použitie v iných právnych predpisoch: 154/2001 Z. z. - Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
311/2001 Z. z. - Zákonník práce
73/1998 Z. z. - Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
200/1998 Z. z. - Zákon o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov
160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok
492/2009 Z. z. - Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
506/2009 Z. z. - Zákon o ochranných známkach
659/2007 Z. z. - Zákon o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
7/2005 Z. z. - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
308/2000 Z. z. - Zákon o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách
18/1996 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o cenách
566/1992 Zb. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Národnej banke Slovenska
513/1991 Zb. - Obchodný zákonník


Poznámky: Žiadne