Zmluva o inkase


Preferovaný termín: Zmluva o inkase
Alternatívne termíny: Direct Debit
Lastschrift
Prélèvement automatique
Débito directo
Közvetlen terhelés
Dátum poslednej zmeny: 27.03.2019

Legálna definícia: Zmluvou o inkase sa zaväzuje banka obstarať pre príkazcu prijatie plnenia určitej peňažnej pohľadávky od určitého dlžníka alebo obstarať iný inkasný úkon.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 692
Doktrinálna definícia: Obchodný záväzkový vzťah, ktorého predmetom je spravidla využitie určitých majetkových hodnôt (výrobných postupov), receptúr, znalostí, skúseností), na rozdiel od výkonu práv z priemyselného vlastníctva.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne