zmluva o inkase


Preferovaný termín: zmluva o inkase
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 28.09.2020

Legálna definícia: Zmluvou o inkase sa zaväzuje banka obstarať pre príkazcu prijatie plnenia určitej peňažnej pohľadávky od určitého dlžníka alebo obstarať iný inkasný úkon.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 692
Doktrinálna definícia: Obchodný záväzkový vzťah, ktorého predmetom je spravidla využitie určitých majetkových hodnôt (výrobných postupov), receptúr, znalostí, skúseností), na rozdiel od výkonu práv z priemyselného vlastníctva.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne