zmluva o kontrolnej činnosti


Preferovaný termín: zmluva o kontrolnej činnosti
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 28.09.2020

Legálna definícia: Zmluvou o kontrolnej činnosti sa vykonávateľ kontroly zaväzuje vykonať nestranne zistenie stavu určitej veci alebo overenie výsledku určitej činnosti a vydať o tom kontrolné osvedčenie a objednávateľ kontroly sa zaväzuje zaplatiť mu za to odplatu.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 591
Doktrinálna definícia: Obchodný záväzkový vzťah, ktorým sa strany v nájomnej zmluve alebo po jej uzavretí dojednajú, že nájomca je oprávnený počas platnosti nájomnej zmluvy alebo po jej zániku prenajatú vec alebo prenajatý priestor kúpiť.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Cob/44/2014 ECLI:SK:KSKE:2014:7112223527.1 Krajský súd Bratislava Spisová značka: 72CB/102/1997


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne