výklad prejavu vôle


Preferovaný termín: výklad prejavu vôle
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 28.09.2020

Legálna definícia: Prejav vôle sa vykladá podľa úmyslu konajúcej osoby, ak tento úmysel bol strane, ktorej je prejav vôle určený, známy alebo jej musel byť známy. V prípadoch, keď prejav vôle nemožno vyložiť podľa odseku 1, vykladá sa prejav vôle podľa významu, ktorý by mu spravidla prikladala osoba v postavení osoby, ktorej bol prejav vôle určený. Výrazy používané v obchodnom styku sa vykladajú podľa významu, ktorý sa im spravidla v tomto styku prikladá.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 265
Doktrinálna definícia: Vyjadrenie vôle navonok, aby bola poznateľná inými osobami. Vôľu možno prejaviť rôznymi prostriedkami, konaním alebo opomenutím, ktoré sa môže stať výslovne alebo iným spôsobom, nevzbudzujúcim pochybnosti o tom, čo chcela osoba, účastník právneho úkonu, prejaviť.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Judikát SK: (uznesenie Najvyššieho súdu SR z 20. júna 2012, sp. zn. 7 M Cdo 12/2011)
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 13Co/647/2014 ECLI:SK:KSBB:2015:6111216768.1


Poznámky: Žiadne