zmluva o dielo


Preferovaný termín: zmluva o dielo
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 26.11.2020

Legálna definícia: Zmluvou o dielo sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať určité dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 536
Doktrinálna definícia: Obchodný záväzkový vzťah upravený OBZ, ktorého účelom je vyhotoviť dielo za odplatu; je to zmluva, ktorou sa zhotoviteľ diela zaväzuje vykonať určité dielo pre objednávateľa na svoje nebezpečenstvo a objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zhotoviteľovi zaplatiť cenu za jeho vykonanie.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Prešov Spisová značka: 8Co/223/2015 ECLI:SK:KSPO:2016:8713205222.3 Krajský súd Bratislava Spisová značka: 9Co/278/2012 ECLI:SK:KSBA:2013:1408202650.1
Použitie v iných právnych predpisoch: 185/2015 Z. z. - Autorský zákon
102/2014 Z. z. - Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:

Všeobecnejšie koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne