Zmluva o dielo


Preferovaný termín: Zmluva o dielo
Alternatívne termíny: The works contract
Vertrag für die Arbeit
Contrat de travail
Contrato de trabajo
Munkaszerződés
Dátum poslednej zmeny: 26.03.2019

Legálna definícia: (1) Zmluvou o dielo sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať určité dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie. (2) Dielom sa rozumie zhotovenie určitej veci, pokiaľ nespadá pod kúpnu zmluvu, montáž určitej veci, jej údržba, vykonanie dohodnutej opravy alebo úpravy určitej veci alebo hmotne zachytený výsledok inej činnosti. Dielom sa rozumie vždy zhotovenie, montáž, údržba, oprava alebo úprava stavby alebo jej časti. (3) Cena musí byť v zmluve dohodnutá alebo v nej musí byť aspoň určený spôsob jej určenia, ibaže strany v zmluve prejavia vôľu uzavrieť zmluvu aj bez tohto určenia.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 536
Doktrinálna definícia: Obchodný záväzkový vzťah upravený OBZ, ktorého účelom je vyhotoviť dielo za odplatu; je to zmluva, ktorou sa zhotoviteľ diela zaväzuje vykonať určité dielo pre objednávateľa na svoje nebezpečenstvo a objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zhotoviteľovi zaplatiť cenu za jeho vykonanie.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Prešov Spisová značka: 8Co/223/2015 ECLI:SK:KSPO:2016:8713205222.3 Krajský súd Bratislava Spisová značka: 9Co/278/2012 ECLI:SK:KSBA:2013:1408202650.1
Použitie v iných právnych predpisoch: 185/2015 Z. z. - Autorský zákon
102/2014 Z. z. - Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:

Všeobecnejšie koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne