mandátna zmluva


Preferovaný termín: mandátna zmluva
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 08.10.2020

Legálna definícia: Mandátnou zmluvou sa mandatár zaväzuje, že pre mandanta na jeho účet zariadi za odplatu určitú obchodnú záležitosť uskutočnením právnych úkonov v mene mandanta alebo uskutočnením inej činnosti a mandant sa zaväzuje zaplatiť mu za to odplatu. Ak je zariadenie záležitosti predmetom podnikateľskej činnosti mandatára, predpokladá sa, že odplata bola dohodnutá.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 566
Doktrinálna definícia: Obchodný záväzkový vzťah, ktorým sa mandatár zaväzuje pre mandanta vykonať dohodnuté obchodné úkony alebo určitú inú činnosť uskutočnením právnych úkonov v mene mandanta a na jeho účet a mandant sa zaväzuje zaplatiť mu za to dohodnutú odplatu.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Prešov Spisová značka: 2Cob/21/2014 ECLI:SK:KSPO:2014:8712209233.1
Okresný súd Bratislava III Spisová značka: 26Cb/133/2010 ECLI:SK:OSBA3:2013:1310212590.10
Krajský súd Prešov Spisová značka: 4Cob/22/2017 ECLI:SK:KSPO:2017:8011899957.17
Použitie v iných právnych predpisoch: 566/2001 Z. z. - Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)


Príbuzné koncepty:

Poznámky: Žiadne