Osobitné ustanovenia o obchodných záväzkových vzťahoch


Preferovaný termín: Osobitné ustanovenia o obchodných záväzkových vzťahoch
Alternatívne termíny: Specific provisions on commercial commitments
Besondere Bestimmungen für kommerzielle Verpflichtungen
Dispositions spécifiques sur les engagements commerciaux
Disposiciones específicas sobre compromisos comerciales
A kereskedelmi kötelezettségvállalásokra vonatkozó különös rendelkezések
Dátum poslednej zmeny: 25.03.2019

Legálna definícia: Osobitné ustanovenia o obchodných záväzkových vzťahoch sú upravené v II. Hlave III. časti Obchodného zákonníka.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník TRETIA ČASŤ Hlava II
Doktrinálna definícia: Záväzkový právny vzťah, ktorý sa realizuje v oblasti obchodovania (podnikania). Najčastejšie vzniká z obchodnej zmluvy - obchodný záväzok.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 10Co/272/2015 ECLI:SK:KSBA:2016:1208207785.1
Použitie v iných právnych predpisoch: 362/2012 Z. z. - Zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:

Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne