komisionárska zmluva


Preferovaný termín: komisionárska zmluva
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 24.09.2020

Legálna definícia: Komisionárskou zmluvou sa komisionár zaväzuje, že zariadi vo vlastnom mene pre komitenta na jeho účet určitú obchodnú záležitosť, a komitent sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 577
Doktrinálna definícia: Obchodný záväzkový vzťah, ktorým sa komisionár zaväzuje, že vo vlastnom mene zariadi pre komitenta na jeho účet určitú obchodnú záležitosť a komitent sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Okresný súd Martin Spisová značka: 17Cb/93/2012 ECLI:SK:OSMT:2012:5712202308.1 Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 41Cob/265/2012 ECLI:SK:KSBB:2013:6709201808.1
Použitie v iných právnych predpisoch: 566/2001 Z. z. - Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne