zánik obchodného zastúpenia


Preferovaný termín: zánik obchodného zastúpenia
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 29.09.2020

Legálna definícia: Záväzok obchodného zástupcu zaniká uplynutím času, na ktorý bola zmluva uzatvorená. Ak sa po uplynutí tohto času zmluvné strany naďalej zmluvou spravujú, predpokladá sa, že platnosť zmluvy sa predĺžila bez obmedzenia.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 666
Doktrinálna definícia: Zmluva o obchodnom zastúpení sa spravidla uzaviera na neurčitú dobu. Ak sa strany riadia zmluvou aj po uplynutí tejto doby, má sa za to, že sa zmluva predĺžila, najdlhšie však o 6 mesiacov. Ide o dispozitívne ustanovenie zák. Obe strany majú možnosť zmluvu vypovedať, pričom výpovedná doba je diferencovaná.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Trnava Spisová značka: 11Co/357/2014 ECLI:SK:KSTT:2015:2313210486.1


Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne