zmluva o úvere


Preferovaný termín: zmluva o úvere
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 29.09.2020

Legálna definícia: Zmluvou o úvere sa zaväzuje veriteľ, že na požiadanie dlžníka poskytne v jeho prospech peňažné prostriedky do určitej sumy, a dlžník sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a zaplatiť úroky.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 497
Doktrinálna definícia: Obchodný záväzkový vzťah, ktorým sa veriteľ zaväzuje, že na požiadanie dlžníka poskytne v jeho prospech peňažné prostriedky do určitej sumy, a dlžník sa zaväzuje poskytnúť peňažné prostriedky vrátiť a zaplatiť úroky. Vzniká okamihom, keď sa zmluvné strany dohodli na podstatných náležitostiach zmluvy. Ide o konsenzuálnu zmluvu, na vzniku ktorej sa nevyžaduje reálne plnenie.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva, Bratislava 2010, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-345-7
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 1 Obdo V 30/2006
Rozhodnutie súdu SK: KS Košice 4Cob/69/2017 ECLI:SK:KSKE:2017:7616210096.1 Okresný súd Bratislava II Spisová značka: 51C/154/2014 ECLI:SK:OSBA2:2015:1214214792.5
Použitie v iných právnych predpisoch: 90/2016 Z. z. - Zákon o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
129/2010 Z. z. - Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
483/2001 Z. z. - Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
90/2016 Z. z. - Zákon o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
595/2003 Z. z. - Zákon o dani z príjmov


Príbuzné koncepty:

Poznámky: Žiadne