zmluva o kúpe prenajatej veci


Preferovaný termín: zmluva o kúpe prenajatej veci
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 28.09.2020

Legálna definícia: Zmluvou o kúpe prenajatej veci si strany dojednajú v nájomnej zmluve alebo po jej uzavretí, že nájomca je oprávnený kúpiť prenajatú vec alebo prenajatý súbor vecí počas platnosti nájomnej zmluvy alebo po jej zániku. Zmluva o kúpe prenajatej veci vyžaduje písomnú formu.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 489
Doktrinálna definícia: Obchodný záväzkový vzťah, ktorým sa strany v nájomnej zmluve alebo po jej uzavretí dojednajú, že nájomca je oprávnený počas platnosti nájomnej zmluvy alebo po jej zániku prenajatú vec alebo prenajatý súbor vecí kúpiť.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Okresný súd Malacky Spisová značka: 5C/676/2008 ECLI:SK:OSMA:2013:1406205416.2


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne