Relatívny obchod


Preferovaný termín: Relatívny obchod
Alternatívne termíny: Relative trade
Relativer Handel
responsabilité
responsabilidad
Relatív üzlet
Dátum poslednej zmeny: 27.03.2019

Legálna definícia: (1) Táto časť zákona upravuje záväzkové vzťahy medzi podnikateľmi, ak pri ich vzniku je zrejmé s prihliadnutím na všetky okolnosti, že sa týkajú ich podnikateľskej činnosti. (2) Touto časťou zákona sa spravujú takisto záväzkové vzťahy medzi subjektom verejného práva, ak sa týkajú zabezpečovania verejných potrieb alebo vlastnej prevádzky a podnikateľmi pri ich podnikateľskej činnosti. (3) Na účely odseku 2 subjektom verejného práva je: a) štátny orgán, b) obec, c) vyšší územný celok, d) právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 4, e) združenie právnických osôb, ktorého členom je aspoň jeden zo subjektov verejného práva uvedených v písmenách a) až d). (4) Právnická osoba podľa odseku 3 písm. d) je osoba založená alebo zriadená na účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú výrobný alebo obchodný charakter, a: a) je úplne alebo z väčšej časti financovaná subjektom verejného práva podľa odseku 3 písm. a) až d), b) je kontrolovaná subjektom verejného práva podľa odseku 3 písm. a) až d) alebo c) subjekt verejného práva podľa odseku 3 písm. a) až d) vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu. (5) Na účely odseku 2 subjektom verejného práva sú aj štátne organizácie, ktoré nie sú podnikateľmi, pri uzavieraní zmlúv, z ktorých vyplýva, že ich obsahom je uspokojovanie verejných potrieb, a to aj keď nespĺňajú podmienky podľa odsekov 3 a 4.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 261 ods. 1
Doktrinálna definícia: Termín pre obchodný záväzkový vzťah medzi podnikateľmi, ak už pri jeho vzniku s prihliadnutím na všetky okolnosti je zrejmé, že sa týka ich podnikateľskej činnosti. Za relatívny obchod sa považuje aj zmluva medzi podnikateľom a štátom alebo samosprávnym orgánom, pokiaľ jej obsahom je podnikateľská činnosť na uspokojovanie verejných potrieb.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Prešov Spisová značka: 2Cob/49/2011 ECLI:SK:KSPO:2011:8310205031.1


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne