Zmluva o predaji podniku


Preferovaný termín: Zmluva o predaji podniku
Alternatívne termíny: Enterprise Sales Agreement
Verkaufsvereinbarung Unternehmen
Contrat de vente d'entreprise
Acuerdo de Ventas Empresariales
Vállalati értékesítési megállapodás
Dátum poslednej zmeny: 27.03.2019

Legálna definícia: (1) Zmluvou o predaji podniku sa predávajúci zaväzuje previesť na kupujúceho vlastnícke právo k veciam, iné práva a iné majetkové hodnoty, ktoré slúžia prevádzkovaniu podniku, a kupujúci sa zaväzuje prevziať záväzky predávajúceho súvisiace s podnikom a zaplatiť kúpnu cenu. (2) Zmluva vyžaduje písomnú formu a osvedčené podpisy predávajúceho a kupujúceho.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 476
Doktrinálna definícia: Obchodný záväzkový vzťah, ktorým sa predávajúci zaväzuje previesť na kupujúceho vlastnícke právo k veciam, iné práva a iné majetkové hodnoty, ktoré slúžia prevádzkovaniu podniku, a kupujúci sa zaväzuje prevziať záväzky predávajúceho súvisiace s podnikom a zaplatiť kúpnu cenu.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Okresný súd Humenné Spisová značka: 22Cb/23/2011 ECLI:SK:OSHE:2014:8311212883.7


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne