informačná povinnosť zasielateľa


Preferovaný termín: informačná povinnosť zasielateľa
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 13.11.2020

Legálna definícia: Zasielateľ je povinný podať príkazcovi správu o škode, ktorá zásielke hrozí alebo ktorá na nej vznikla, len čo sa o tom dozvie, inak zodpovedá za škodu vzniknutú príkazcovi tým, že túto povinnosť nesplnil. Ak hrozí bezprostredne podstatná škoda na zásielke a ak nie je čas vyžiadať si pokyny príkazcu alebo ak váha príkazca s takými pokynmi, môže zasielateľ zásielku predať vhodným spôsobom na účet príkazcu.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 606


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne